ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង អ្នកធ្វើការឯករាជ្យ ឲ្យទទួលបានការងារ និង ប្រាក់ចំណូល

សេវាកម្មរបស់យើង

សាកល្បងឥឡូវនេះ

ចាប់ផ្តើមជា អ្នកធ្វើការឯករាជ្យ

បំពេញទម្រង់បែបបទហើយប្រាប់យើងអំពីជំនាញ និង បទពិសោធន៍របស់អ្នក

ចាប់ផ្តើមជា ក្រុមហ៊ុន

បំពេញទម្រង់បែបបទហើយប្រាប់យើងអំពីតម្រូវការនៃគម្រោងរបស់អ្នក

អ្នកធ្វើការឯករាជ្យ

មតិរបស់អតិថិជន

ខ្ញុំមិនដឹងថា Khonnect ជាអ្វីនោះទេទាល់តែមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់ណែនាំវេទិកានេះដល់ខ្ញុំ។ និយាយដោយស្មោះត្រង់ខ្ញុំពិតជាមានការលំបាកនៅពេលជ្រើសរើសអ្នកធ្វើការឯករាជ្យដែលអាចទុកចិត្តបាន និង មានសមត្ថភាព ប៉ុន្តែ Khonnect ផ្តល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំ។ បទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំពេញចិត្តបំផុតគឺខ្ញុំបានបញ្ចប់គម្រោងរបស់ខ្ញុំតាមថ្ងៃកំណត់។ គម្រោងរយៈពេល ២ ខែរបស់ខ្ញុំ បានបញ្ចប់រួចរាល់ ហើយខ្ញុំនៅតែចង់ប្រើវេទិកានេះម្តងទៀត។

ចិត្រា, សហគ្រិន

អត្ថបទខ្លីៗ

How It Works