លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់

យើងដំណើរការគេហទំព័រនេះហើយអនុញ្ញាតិអោយប្រើប្រាស់ស្របតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោមៈ

លក្ខខណ្ឌមូលដ្ឋាន៖

 1. ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះបញ្ជាក់ពីការទទួលយករបស់អ្នកចំពោះល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលយកពួកគេឱ្យបានពេញលេញទេការចូលរបស់អ្នកចូលគេហទំព័រនេះនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាគ្មានការអនុញ្ញាតហើយអ្នកនឹងត្រូវបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់វាជាបន្ទាន់
 2. អ្នកត្រូវតែមានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅដើម្បីប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។
 3. អ្នកទទួលខុសត្រូវរាល់សកម្មភាពដែលកើតឡើងក្រោមឈ្មោះអេក្រង់របស់អ្នក
 4. អ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការរក្សាគណនីរបស់អ្នកអោយមានសុវត្ថិភាព
 5. អ្នកមិនត្រូវរំលោភបំពានរំខានយាយីគំរាមកំហែង ឬ បំភិតបំភ័យអ្នកប្រើ Khonnect ដទៃទៀត
 6. You are solely responsible for your conduct and any data, text, information, screen names, graphics, photos, profiles, audio and video clips, links (“Content”) that you submit, post, and display on the Khonnect service.
 7. You must not modify, adapt or hack Khonnect or modify another website so as to falsely imply that it is associated with Khonnect
 8. You must not create or submit unwanted email to any Khonnect members (“Spam”).
 9. You must not transmit any worms or viruses or any code of a destructive nature.
 10. You must not, in the use of Khonnect, violate any laws in your jurisdiction, including copyright laws.
 11. Violation of any of these agreements will result in the termination of your Khonnect account. While Khonnect prohibits such conduct and content on its site, you understand and agree that Khonnect cannot be responsible for the Content posted on its web site and you nonetheless may be exposed to such materials and that you use the Khonnect service at your own risk.

General Conditions:

 1. We reserve the right to modify or terminate the Khonnect service for any reason, without notice at any time.
 2. We reserve the right to alter these Terms of Use at any time. If the alterations constitute a material change to the Terms of Use, we will notify you via internet mail according to the preference expressed on your account. What constitutes a “material change” will be determined at our sole discretion, in good faith and using common sense and reasonable judgement.
 3. We reserve the right to refuse service to anyone for any reason at any time.
 4. We may, but have no obligation to, remove Content and accounts containing Content that we determine in our sole discretion are unlawful, offensive, threatening, libelous, defamatory, obscene or otherwise objectionable or violates any party’s intellectual property or these Terms of Use.
 5. Khonnect service makes it possible to post images and text hosted on Khonnect to outside websites. This use is accepted (and even encouraged!). However, pages on other websites which display data hosted on Khonnect must provide a link back to Khonnect.

Copyright (What’s Yours is Yours):

 1. We claim no intellectual property rights over the material you provide to the Khonnect service. Your profile and materials uploaded remain yours. You can remove your profile at any time by deleting your account. This will also remove any text and images you have stored in the system.
 2. We encourage users to contribute their creations to the public domain or consider progressive licensing terms.

Last updated on: March 04, 2021